McDonalds in Asia continues to use eggs from hens kept in battery cages, although its rapid growth shows it can afford to make the switch to cage-free eggs. Sign our petition, tell McDonalds we want them to switch to cage-free eggs!

McDonalds di benua Asia masih menggunakan telur ayam yang diternak dalam sangkar bateri, walaupun pembangunan McDonalds yang pesat menunjukkan bahawa ia mampu bertukar ke telur bebas-sangkar. Tandatanganilah petisyen kami, maklumkan McDonalds bahawa kita mahukan mereka bertukar ke telur bebas-sangkar!

Sign the petition now >>